Refuge and Resolution to reach Enlightenment

The Universal Practice to Benefit Beings


A meditation on the most sublime Chenrezi
and the recitation of his mantra,
as he transmitted it directly to Tangtong Gyalpo, Prince of Siddhas

Sang gye chh dang tshok kyi chhok nam la
Jang chhub bar du dak ni chap su chhi
dak gi gomde sok gyi pei s nam kyi dro
la phen chhir sang gye drub para shok
(3 times)


Sang-gye Cho-dang Tsog-kyi chog-nam-la
I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha

Jang-chub bar-du dag-ni kyab-su-chi
Until I attain Enlightenment.

Dag-gi jin-sog gyi-pe so-nam-kyi
By merit accumulations from practicing generosity and the other perfections

Dro-la pan-chir Sang-gye drub-par-shog
May I attain Enlightenment, for the benefit of all sentient beings.


Dak sok kha kyab sem chen gyi
chi tsuk pe kar da wei teng
hri le phak chhok chen re ze
kar sel zer nga den thro
dze dzum thuk je chen gyi zig
chhak zhii dang po thal jar dze
ok nyi shel threng pe kar nam
dar dang rin chhen gyen gyi tre
ri dak pak tei t yok sl pa
me pei u gyen chen zhab
nyi dor jei kyil trung zhuk
dri me da war gyab ten pa
kyab ne kn d ngo wor gyur

Jo wo kyn gyi ma g ku dok kar
dzok sang gye kyi u la gyen
thuk jei chen gyi dro la zik
chen re zik la chhak tsal lo

De dar tse chik sl tab pe
phak pei ku le zer thr
ma dak le nang thrl she jang
chhi n de wa chen gyi zhing
nang ch kye dri l ngak sem
chen re zik wang ku sung thuk
nang drak rik tong yer me gyur
om mani peme hung

Nang-chu sem-chen tam-che chen-re zi
Dra-tra tam-che yi-ke tru-me nga
Den-par ma-drup ju-ma mi-lam


The inner contents, all beings, are Chenrezi
All sounds are the mantra of the six syllables
Without any reality, like a mirage, like a dream
Even this place is truly the Realm of Great Bliss
Just as if we are there through being reborn here
Through mediating on pure appearances with happiness and enjoyment,
karma and obscurations are purified

OM MANI PADME HUM

shin Ne-yul di-yang de-chen shing-kan ngeu
Te-ru da-cha che-ne yeu-pa tar
Ta-nang ga-tro gom-pe le-drip ta

OM MANI PEME HUNG HRIH